Brand och säkerhet

Som anställd inom Campus Gamla Torget är man en del av vår gemensamma brandskyddsorganisation. Det betyder att man oavsett sin befattning förväntas vara delaktig och behjälplig i händelse av ett tillbud.

Utrymning och grundläggande brandsäkerhet
Att ha kännedom om huset och dess utrymningsvägar kan vara avgörande vid en krissituation.
I entrén till samtliga lokaler finns en utrymningsplan placerad som informerar om var brandsläckare, brandfiltar och gällande återsamlingsplats finns. Det är ett egenansvar att ta del av utrymningsplanen.

Tänk på att aldrig blockera en nödutgång eller utrymningsväg. Är en utrymningsväg blockerad, var vänlig och meddela Intendentur (helpdesk@gamlatorget.uu.se) eller receptionen detta. 

Utbildning inom brandsäkerhet
Målsättningen är att vi alltid ska ha en hög beredskap och en god kännedom gällande vår brandsäkerhet, men även vad som förväntas av oss anställda vid ett krisläge.
Säkerhetsavdelningen inom Uppsala universitet håller löpande brandskyddsutbildningar som vi personligen är ålagda att boka in och genomföra löpande. Minst ett tillfälle vart fjärde år är gällande krav från räddningstjänsten. Övriga funderingar om vad som gäller för just er institution tas upp med berörd prefekt. Även intendenturen planerar och genomför en del utbildningar och kan hjälpa er med nödvändig information.

Utrymningsövningar genomförs löpande av intendenturen i samarbete med institutioner, fastighetsägare och i vissa fall även räddningstjänst. Övningarna är till för att praktiskt öva vår organisation och beredskap. Det är av yttersta vikt att man tar dessa tillfällen på allvar och här förväntas samtliga anställda delta.

Utrymningslarm på Campus gamla Torget

Om utrymningslarm ljuder, lämna byggnaden i lugn takt och bege dig till närmaste återsamlingsplats. Stå ej kvar intill byggnaden då röddningstjänsten behöver ha fri väg hela vägen fram. Invänta besked från räddningstjänsten innan ni går in i lokalerna igen. 

Att Tänka på Vid Brand
  1. VARNA omgivningen
  2. RÄDDA men ej vid för fara för eget liv
  3. LARMA 112
  4. SLÄCK branden om möjligt
  5. STÄNG in branden
  6. ALDRIG ta hissen - ta trapporna via nödutgången
  7. ÅP utrym mot Återsamlingsplatsen

Första hjälpen

Vid campus Gamla Torget finns totalt 13 hjärtstartare utplacerade i entréerna till alla byggnader. Samtliga är skyltade med symbolen här till höger. 

Receptionen på Östra Ågatan 19 och studentexpeditionen i Kv. Munken tillhandahåller plåster, sårtvätt vid behov. Tyvärr finns ej mediciner mot allergi, huvudvärkstabletter eller smärtstillande. 

Polis, väktare och sjukvård

Polis

Vid akuta ärenden ring 112
Ärenden som inte är av akut karaktär ring 114 14

Personsäkerhet

Vid behov av akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, ring 018-471 25 00 (universitetets larmnummer, dygnet runt) och begär assistans av campusväktare.

Var beredd att uppge följande:
Ditt namn
Plats (Uppsala universitet, institution/motsv. och adress)
* Vi behöver väktarstöd omgående på grund av...
* Ett telefonnummer där du kan nås (direktnummer)

Sjukvård

Vid akuta tillbud: 112
Sjukvårdsupplysningen:1177
Akademiska sjukhuset: 018-611 00 00

Polismärke
Senast uppdaterad: 2022-05-02